Regulamin

Zasady korzystania z tej witryny

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.expertiv.com.pl, zwanego dalej "Serwisem" lub "Stroną".
 2. Właścicielem Serwisu jest Xentech sp. z o.o. z siedzibą w Łozienicy, ul. Nowa 15. KRS: 0000649988, NIP: 8561856889, REGON: 365986403, Kapitał zakładowy: 6000zł.
 3. Celem Serwisu jest sprzedaż szkoleń z zakresu Test-Driven Development oraz Agile Management

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Informacje udostępnione na stronie internetowej są bezpłatne.
 2. Strona umożliwia zamówienie szkoleń dla programistów za pomocą formularza zamówienia
 3. Serwis umożliwia dokonanie wyceny usług za pośrednictwem formularza wyceny
 4. Serwis umożliwia kontakt z właścicielem Serwisu za pomocą formularza kontaktowego
 5. Wykorzystanie treści Serwisu w innym celu niż do użytku własnego wymaga pisemnej zgody właściciela Serwisu. W szczególności zabronione bez zezwolenia właściciela Serwisu jest kopiowanie treści w całości lub części, wprowadzanie zmian, powielanie, i jakiekolwiek inne ich wykorzystywanie w celach komercyjnych, za wyjątkiem wykorzystywania wzorów w obrocie prawnym po uprzednim dostosowaniu danego wzoru do aktualnego stanu prawnego i faktycznego. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż treści zamieszczone w Serwisie podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i innych przepisów prawa.
 6. Ceny zawarte w Serwisie mają charakter orientacyjny i nie stanowią cennika w myśl Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
 7. Użytkownik wypełniając jakikolwiek formularz dostępny na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonym w formularzu w celach marketingowych przez administratora danych - Xentech sp. z o.o zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883). Dane podaje dobrowolnie i stwierdza, że został poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do danych i ich poprawiania.
 8. Sposób przetwarzania danych osobowych reguluje Polityka prywatności
 9. Użytkownik wypełniając formularz wyceny, formularz kontaktowy lub formularz zamówienia wyraża zgodę na wykorzystanie danych kontaktowych zawartych w formularzu w celu umożliwienia kontaktu zwrotnego ze strony usługodawcy w zakresie zamawianej usługi przez firmę Xentech sp. z o.o. z siedzibą w Łozienicy, ul. Nowa 15.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie z zamieszczonych w Serwisie wzorów wymaga każdorazowo dostosowania ich do konkretnego stanu faktycznego i prawnego. W tym celu właściciel Serwisu zaleca skorzystanie z fachowej pomocy prawnej. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody użytkownika spowodowane niedostosowaniem wzorów do aktualnej sytuacji prawnej i/lub faktycznej bądź niewłaściwym lub nieumiejętnym ich zastosowaniem.
 2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z wykorzystania przez użytkownika treści zamieszczonych w Serwisie. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią porad prawnych, tym samym właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie się Użytkownika do informacji zamieszczonych na stronach Serwisu.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Ewentualne reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres właściciela Serwisu, podany w ust. 2 regulaminu.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia reklamacji do właściciela Serwisu.
 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji, użytkownik nie poniesie z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

Postanowienia końcowe

Użytkownik w celu uzyskania faktury VAT obowiązany jest podać niezbędne dane. Użytkownicy wyrażają zgodę na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy oraz na przesłanie faktury VAT na adres poczty elektronicznej,. Na żądanie Użytkownika faktura VAT zostanie również wysłana na adres do korespondencji podany przez Użytkownika.

Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.